美诱直播

Greece

Συνεργασ?α για Ασφ?λεια & Σταθερ?τητα

Η συνεργασ?α μα? με την Ελλ?δα μετρ? περισσ?τερα απ? 75 χρ?νια και περιλαμβ?νει πολλ? προγρ?μματα, ?πω? αυτ? των F-35, F-16, S-70B, MH-60R, C-130 και P-3.

Η Lockheed Martin ?χει αναπτ?ξει μ?α ιδια?τερα μακροχρ?νια σχ?ση με την Ελλ?δα και την ελληνικ? βιομηχαν?α και προσβλ?πει τ?σο στην εν?σχυση των υφιστ?μενων συνεργασι?ν, ?σο και στη δημιουργ?α ν?ων. Η Lockheed Martin διατηρε? τη δ?σμευσ? τη? να υποστηρ?ξει την Ελλ?δα παρ?χοντα? τι? πιο προηγμ?νε? διαλειτουργικ?? δυνατ?τητε?, αποκτ?ντα? ?τσι το προβ?δισμα στην αντιμετ?πιση των αυξαν?μενων προκλ?σεων ασφαλε?α?.
Προ??ντα και Δυνατ?τητε?   ___
F-35 Greece

F-35 Lightning II

Το F-35 ε?ναι η πιο κατ?λληλη λ?ση για την Ελληνικ? Πολεμικ? Αεροπορ?α. Το F-35 φ?ρει τεχνολογ?ε? 5η? γενι??, συμπεριλαμβανομ?νων των τεχνολογι?ν χαμηλ?? παρατηρησιμ?τητα? (stealth), σ?ντηξη? αισθητ?ρων, δυνατ?τητα? δικτυοκεντρικ?ν επιχειρ?σεων και διεξαγωγ?? ηλεκτρονικο? πολ?μου. Συνδυ?ζοντα? τι? επιδ?σει? του αεροσκ?φου? με μια σειρ? αισθητ?ρων, ο χειριστ?? διατηρε? πλ?ρη εικ?να του περιβ?λλοντο?. Το F-35 αποτελε? την πλ?ον ισχυρ? λ?ση για τι? αν?γκε? τη? εθνικ?? ασφ?λεια? τη? Ελλ?δα?. Οι μεγαλ?τερε? πολεμικ?? αεροπορ?ε? του κ?σμου ?χουν επιλ?ξει το F-35 για να καλ?ψουν τι? αμυντικ?? του? αν?γκε? . Πολλο? απ? του? παραδοσιακο?? συμμ?χου? τη? Ελλ?δα?, ?πω? το Ηνωμ?νο Βασ?λειο, η Ιταλ?α, το Ισρα?λ, η Ολλανδ?α, η Νορβηγ?α, η Δαν?α και οι Ηνωμ?νε? Πολιτε?ε?, διαθ?τουν σ?μερα το F-35. Το Β?λγιο, η Φινλανδ?α, η Ελβετ?α και η Πολων?α ?χουν επ?ση? επιλ?ξει το F-35 και σ?ντομα θα αρχ?σουν να επιχειρο?ν με το αεροσκ?φο?.?

F-16 Greece

F-16 Fighting Falcon

Το δοκιμασμ?νο στη μ?χη F-16 διαδραματ?ζει ζωτικ? ρ?λο στη διαφ?λαξη τη? εθνικ?? κυριαρχ?α? τη? Ελλ?δα? και στην υπερ?σπιση του ελληνικο? εθνικο? ενα?ριου χ?ρου. Η Lockheed Martin και η? Ελληνικ? Αεροπορικ? Βιομηχαν?α (ΕΑΒ) συνεργ?ζονται για την αναβ?θμιση εν?? σημαντικο? τμ?ματο? του στ?λου F-16 τη? Πολεμικ?? Αεροπορ?α? στην κορυφα?α διαμ?ρφωση? των F-16V. Αυτ?? οι αναβαθμ?σει? θα προσφ?ρουν σημαντικ? α?ξηση τη? ικαν?τητα? του στ?λου μαχητικ?ν αεροσκαφ?ν τη? ΠΑ, επιτρ?ποντ?? τη? να παραμ?νει ?να β?μα μπροστ? σε ενδεχ?μενε?? αναδυ?μενε? απειλ?? και να συμμετ?χει στη παγκ?σμια αποστολ? των συμμ?χων. σε συμμαχικ?? αποστολ??.

MH-60R Greece

MH-60R

Το 2020, η Ελλ?δα αποφ?σισε να προσθ?σει το MH-60R στον στ?λο των ?δη υπαρχ?ντων 11 S-70B/B6. Αυτ? η συμφων?α βασ?ζεται στη μακρ?χρονη συνεργασ?α μεταξ? τη? Lockheed Martin και των Ελληνικ?ν Εν?πλων Δυν?μεων. Το MH-60R ε?ναι γνωστ? ω? ?το πιο προηγμ?νο ναυτικ? ελικ?πτερο στον κ?σμο?. Αυτ?? ε?ναι ο λ?γο? που, σ?μερα, περισσ?τερα απ? 300 MH-60R επιχειρο?ν παγκοσμ?ω?. Με τη δ?σμευσ? τη? να αποκτ?σει το MH-60R, η Ελλ?δα θα ?χει μια ?νευ προηγουμ?νου? ικαν?τητα να εκτελε? πολεμικ?? αποστολ?? τ?σο κατ? στ?χων επιφανε?α? ?σο και ανθυποβρυχιακ??, με παρ?λληλη δυνατ?τητα εκτ?λεση? δευτερευουσ?ν αποστολ?ν, ?πω? ο κατακ?ρυφο? ανεφοδιασμ?? και επιχειρ?σει? ?ρευνα? και δι?σωση?. Η Ελλ?δα θα ε?ναι σε θ?ση να χρησιμοποι?σει την ενισχυμ?νη ικαν?τητα των MH-60R ω? αποτρεπτικ? παρ?γοντα για τι? περιφερειακ?? απειλ?? και να ενισχ?σει την ?μυν? τη?.

M270

Multiple Launch Rocket System (MLRS) M270

Το Πυραυλικ? Σ?στημα Πολλαπλ?? Εκτ?ξευση? (MLRS) ε?ναι ?να εξαιρετικ? ευ?λικτο?αυτ?ματο σ?στημα εκτ?ξευση? πυρα?λων εδ?φου?-εδ?φου? τη? οικογ?νεια? πυρομαχικ?ν?M270 (MFOM). Η οικογ?νεια πυρομαχικ?ν MLRS (MFOM) πυροδοτε?ται σε λιγ?τερο απ???να λεπτ? απ? το τριμελ?? πλ?ρωμα. Η Lockheed Martin συνεργ?ζεται με του? πελ?τε? τη??για να αναβαθμ?σει και να επεκτε?νει τη δι?ρκεια ζω?? των εκτοξευτ?ν M270. Οι?βελτι?σει? περιλαμβ?νουν ν?ου? κινητ?ρε? 600 HP και συστ?ματα ελ?γχου πυρ?? που?επιτρ?πουν στο σ?στημα MLRS να εκτοξε?ει πυρομαχικ? επ?μενη? γενι??, ?πω? μεταξ???λλων το Πυραυλικ? Σ?στημα Πολλαπλ?? Εκτ?ξευση? Μεγ?λη? Εμβ?λεια? (ER GMLRS) και?οι π?ραυλοι ακριβε?α? PrSM.

Τα Ν?α μα?   ___
Η Lockheed Martin και η Ελληνικ? Αεροπορικ? Βιομηχαν?α παραδ?δουν το 10ο F-16V στην Ελληνικ? Πολεμικ? Αεροπορ?α
Aug 02, 2023
Press Release
Η Lockheed Martin και η Ελληνικ? Αεροπορικ? Βιομηχαν?α (ΕΑΒ) ανακο?νωσαν σ?μερα την παρ?δοση του 10ου αναβαθμισμ?νου μαχητικο? αεροσκ?φου? F-16 στη διαμ?ρφωση “Viper” για την Ελληνικ? Πολεμικ? Αεροπορ?α (ΠΑ).
Η Lockheed Martin εγκαινι?ζει πρ?γραμμα STEM για τα παιδι? του Στρατο? Ξηρ??
May 30, 2023
Press Release
Η Lockheed Martin, παγκ?σμιο? ηγ?τη? στον τομ?α τη? αεροδιαστημικ??, τεχνολογ?α? και ασφ?λεια?, εγκαιν?ασε ?να ν?ο πρ?γραμμα STEM (Φυσικ?? Επιστ?με?, Τεχνολογ?α, Μηχανικ? και Μαθηματικ?), με ?μφαση στη ρομποτικ?, για τα παιδι? των εργαζομ?νων του Στρατο? Ξηρ??.
Η Lockheed Martin εγκαινι?ζει πρ?γραμμα STEM για παιδι? στο Ναυτικ? Νοσοκομε?ο Πειραι?
Nov 10, 2022
Press Release
Η Lockheed Martin χρηματοδ?τησε την ?δρυση τμ?ματο? STEM για παιδι? με μαθησιακ?? δυσκολ?ε? στο Κ?ντρο Ειδικ?? Φροντ?δα? Πα?δων του Ναυτικο? Νοσοκομε?ου Πειραι?, ενισχ?οντα? ?τσι το πρ?γραμμα εργοθεραπε?α? του νοσοκομε?ου.
Contacts   ___

Media Contact:

Moti Shvimer
(+972) 52 687 9887
moti.shvimer@global.lmco.com

Business Development:

Κ?στα? Παπαδ?πουλο?
(+30) 210?654 7082
costas.g.papadopoulos@global.lmco.com